عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب آمار حریق و حوادث

آمار مهرماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار مهرماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار مهر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی مهرماه 1401 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   عملیات و ماموریت های اعزامی شهریور ماه 1401 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
آمار مرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار مرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار مرداد ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   عملیات و ماموریت های اعزامی مرداد ماه 1401 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
آمار فروردین ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار فروردین ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار فروردین ماه 1401 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
آمار اسفند ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اسفند ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اسفند ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
آمار بهمن ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار بهمن ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار بهمن ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

ادامه مطلب
آمار دی ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار دی ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار دی ماه ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
آمار عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر از ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ تا ۰۱/۱۱/۱۴۰۰

آمار عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر از ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ تا ۰۱/۱۱/۱۴۰۰

  آمار عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر از 25/10/1400 تا 01/11/1400   آمار حریق از 25/10/1400 تا 01/11/1400 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 ...

ادامه مطلب
عملکرد نه ماهه نخست ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد نه ماهه نخست ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملکرد نه ماهه نخست ۱۴۰۰ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
قالب تفریحی