عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : برنامه ريزي و پيشگيري

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۴۰۰

 عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۴۰۰

     عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال 1400 ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 55 ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گازسوز

توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گازسوز

"توصیه های ایمنی را جدی بگیرید تا زندگی همراه با آرامش را سپری نمائید"   توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماه اول سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال ۱۴۰۰

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

    عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در خرداد ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

    عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در اردیبهشت ماه سال 1400   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی