عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : بایگانی نویسنده

آمار مرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار مرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار مرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی مرداد ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی تیر ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار تیر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار تیر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

    آمار تیر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی تیرماه1402 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی بهار 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات ...

ادامه مطلب
آمار بهار ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار بهار ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار بهار ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات  و ماموریت ها ی اعزامی بهار 1402 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرداد ماه ۱۴۰۲   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار خرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار خرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار خرداد ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی خردادماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات جمع ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی اردیبهشت ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت ...

ادامه مطلب
آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  آمار اردیبهشت ماه 1402 عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   آمار عملیات و ماموریت های اعزامی اردیبهشت ماه 1402 تصرف حریق امداد و  نجات ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه ۱۴۰۲

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی فروردین ماه 1402   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید و بررسی از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی