کارشناس آموزش و آمادگی عملیات

 

حسن گودرزی

سرپرست واحد آموزش و آمادگی عملیات سازمان

 

برخی از وظایف و اهداف این واحد:

۱- اولويت بخشي به آموزش تخصصي پرسنل شامل آموزش هاي درون و برون سازماني .

۲- برنامه ريزي و اجراي تمرين هاي عملياتي و آموزش ماهانه واحد عمليات .

۳- اجراي طرح آتش نشان داوطلب با بكارگيري ظرفيت داخلي .

۴- برگزاري دوره هاي سنجش فني و اخذ آزمون هاي تخصصي از پرسنل .

۵- برگزاري آزمون و پايش آمادگي جسماني پرسنل عملياتي به صورت مستمر.

۶- پيگيري طرح هميار آتش نشان در مدارس .

۷- نظارت در بروزرساني كتابخانه هاي تخصصي ايستگاه هاي عملياتي و ارائه منابع ، مراجع و ماخذ به روز و كارآمد.

۹- همكاري و هماهنگي مستمر با ستاد مديريت بحران شهرداري در خصوص اجرا و ادامه طرح هاي دوام ، مدرسه ايمن و ساير اقدام مشترك .

۱۰- برگزاري كلاسهاي تخصصي (اطفاء ، امداد و نجات ، فرماندهي و ….).