فرم تعهد محضری عدم اجرای مقاوم سازی حریق در طبقات روی همکف

فرم تعهد محضری عدم اجرای مقاوم سازی حریق در طبقات روی همکف