تعهدنامه حفظ تعمیر و نگهداری و بازدید دوره ای دو ساله

تعهدنامه حفظ تعمیر و نگهداری و بازدید دوره ای دو ساله