فرم ها و تعهدنامه ها

 1. فرم شماره ۱
 2. گواهی اصالت کالا و اجرای استاندارد سامانه اعلام حریق
 3. گواهی اصالت کالا و اجرای استاندارد سامانه اطفاء حریق
 4. فرم تعویض شرکت مجری آتش نشانی
 5. درخواست بازبینی و صدور گواهی ایمنی
 6. تعهدنامه طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق(هیدرولیکی)
 7. تعهدنامه طراحی سیستم اگزاست و تخلیه دود در پارکینگ ها
 8. تعهدنامه حفظ تعمیر و نگهداری و بازدید دوره ای دو ساله
 9. فرم تعهد محضری در خصوص کاهش گشودگی بازشوی پلکان
 10. فرم اصالت كالای سیستم قطع گاز حساس به زلزله
 11. ۰۲ گواهی اصالت کالا و اجرای استاندارد سامانه تخلیه و کنترل دود
 12. ۰۱فرم درخواست بازدید مقاوم_سازی
 13. ۰۱ مدارک لازم جهت بررسی فنی درهای مقاوم حریق
 14. ۰۱ گزارش مهندس ناظر در خصوص ضوابط ایمنی در زمان پایان عملیات ساختمانی
 15. ۰۱ فرم کروکی
 16. ۰۱ فرم تعیین شرکت مجری آتش نشانی
 17. چك لیست بازبینی سیستم های تهویه پاركینگ
 18. تعهدنامه جانمایی فن ها و اجرای کانال
 19. جدول ضخامت پوشش
 20. تعهدنامه اخذ تائيديه و اعلام نواقص ايمني
 21. تعهد نامه انبار کالا
 22. ۰۴ گواهی اصالت کالا سیستم های کشف و اعلام حریق
 23. ۰۴ فرم گواهی اصالت درهای مقاوم در برابر حریق
 24. ۰۳ گواهی اصالت کابل های مقاوم در برابر حریق (۱)
 25. فرم تعهد محضری عدم تغییر كاربری زیر باكس پلكان
 26. فرم تعهد محضری عدم اجرای مقاوم سازی حریق در طبقات روی همکف
 27. فرم تعهدنامه اجرای پوشش های مقاوم حریق
 28. فرم خوداظهاري ايمني تصرفات مواد شيميايي در شهر تهران
 29. نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی(FAPG)
 30. فرم درخواست بازدید پوشش با مصالح بنایی
 31. درخواست بازدید ایمنی اماکن