رئیس سازمان

حسین یاری

کارشناس مدیریت دولتی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

                         

سوابق خدمتي:

معاون اداری مالی شهرداری منطقه ۶ شهرداری اسلامشهر

مسئول امور اداری و کارگزینی سازمان موتوری شهرداری اسلامشهر

مسئول فرهنگی و اجتماعی بخشداری مرکزی اسلامشهر

سرپرست دهیاری روستای علی آباد طپانچه

سرپرست دهیاری روستای بهرام آباد

مسئول امور مالی شورای بخش مرکزی اسلامشهر

مسئول امور مالی شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر

مدرس دانشگاه از سال ۱۳۹۶ تا کنون