تماس با ما سازمان آتش نشانی اسلامشهر

تماس با ما سازمان آتش نشانی اسلامشهر 

اداره مركزي:

آدرس: اسلامشهر-ميدان نماز -خيابان شهيد صياد شيرازي – سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني اسلامشهر

تلفن :  ۵۶۳۶۷۵۷۵ و ۵۶۳۵۱۱۵۷

نمابر:   ۵۶۳۶۷۵۷۵

کد پستی:  ۱۳۴۳۷۱۳۳۱۱  

 

پست الکترونیکی:  info@125eslamshahr.ir