ایستگاه شماره هفت

ایستگاه شماره هفت

سرپرست ايستگاه : فرهاد اسکندری

آدرس : ابتداي شهرک امام حسين جنب فرهنگسراي شهريار 

تلفن:   ۵۶۵۵۴۱۱۰

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۶ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  

مساحت :  شامل ۴۰۰ متر فضاي باز و ۳۵۰ متر زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق