ایستگاه شماره شش

ایستگاه شماره شش

سرپرست ایستگاه: محمدعلی رییسی

آدرس : ابتداي بلوار شهرک قائميه جنب زمينهاي فدک

تلفن:    ۵۶۴۶۰۶۵۱

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۶ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  طول جغرافيايي : ۵۱/۱۲/۴۰    و    عرض جغرافيايي :  ۳۵/۳۲/۱۲

مساحت :  شامل ۲۰۰۰ متر فضاي باز و ۵۰۰ متر زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق