ایستگاه شماره سه

ایستگاه شماره سه

رئيس ايستگاه : علی خلیلی

آدرس : شهرک واوان انتهاي بلوار امام خميني نبش خيابان مفتح

تلفن:    ۵۶۱۷۴۰۰۰   و     ۵۶۱۶۵۸۵۹

نوع سازه و ارتفاع ساختمان :  فلزي و داراي ۶ متر ارتفاع

طول و عرض جغرافيايي :  طول جغرافيايي : ۵۱/۱۳/۰۳    و    عرض جغرافيايي :  ۳۵/۲۹/۱۶

مساحت :  شامل ۲۰۰ متر فضاي باز و ۳۰۰ متر زيربنا مي باشد .

نوع ايستگاه : حريق – نجات – پشتيباني