آیین نامه ها و ضوابط

 1. آسانسورهای دسترسی آتش نشان
 2. پمپ های آتش نشانی
 3. پوشش مدنی- پوشش محافظ
 4. دستورالعمل احداث هلي پد بر روي ساختمان هاي بلند مرتبه
 5. دستورالعمل طراحي فضاي پناه دهي و مكان پناه گيري
 6. راهنماي تهيه مدارك و نقشه هاي سيستم اگزاست
 7. ضوابط آشكارساز مونواكسيد كربن درمحيط هاي مسكوني
 8. ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق
 9. ضوابط مالک عمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه
 10. ضوابط مالک عمل سیستمهای کشف و اعلام حریق
 11. ضوابط ملاك عمل سامانه هاي اطـفاي حـريق
 12. ضوابط ملاك عمل سامانه هاي تهویه، تخلیه و کنترل دود
 13. گـزارش محاسـبات هیـدرولیـکی
 14. نظارت بر عملكرد شركت هاي شارژ و تعمير