عکس ها و ویدئوهای شما

آگهی تجديد مزایده عمومي یک مرحله ای

مجموعه: اخبار اسلامشهر تعداد بازدید: 1255
آگهی تجديد مزایده عمومي یک مرحله ای

آگهی تجديد مزایده عمومي یک مرحله ای

 

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۹۱/۴/۵  مورخ ۱۵/۰۹/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری اجاره يك باب فروشگاه با لوازم متعلق به سازمان آتش نشاني  واقع در ايستگاه شماره ۲ جنب شهرداري مركز به شرح ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری تجديد مزایده عمومي اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجديد مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه کارشناسی و چاپ بنر و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجديد مزایده عمومی می باشد.

۱-مبلغ پایه اجاره ماهانه : ۰۰۰/۵۰۰/۶۰ ریال

۲-مبلغ سپرده شرکت در تجديد مزایده : ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال

۳-مجوز : ۶۹۱/۴/۵

۴-صلاحیت: اشخاص حقوقی:  تصوير اساسنامه، رزومه كاري (در صورت فعاليت قبلي) ، مجوز فعالیت موضوع مزایده   اشخاص حقیقی: تصوير شناسنامه و كارت ملي ، مجوز فعالیت موضوع مزایده، سوابق كاري(در صورت فعاليت قبلي).

۵-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۶-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .

۷- برندگان اول و دوم و سوم تجديد مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸-سایر شرایط در اسناد تجديد مزایده درج گردیده است .

۹-چاپ اول : ۱۲/۱۱/۹۹

۱۰-چاپ دوم: ۱۹/۱۱/۹۹

۱۱- مهلت دریافت اسناد تجديد مزایده :  از مورخ ۱۹/۱۱/۹۹    الی ۲۹/۱۱/۹۹

۱۲- مهلت تحویل اسناد تجديد مزایده :   ساعت: ۱۴:۰۰       مورخ  ۳۰/۱۱/۹۹

۱۳-جلسه کمیسیون عالی معاملات :  ساعت: ۱۵:۰۰     مورخ  ۰۲/۱۲/۹۹

۱۴-هزینه خرید اسناد تجديد مزایده به مبلغ ۰۰۰/۱۸۰/۲ ریال می باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آگهی تجديد مزایده عمومي یک مرحله ای”*

code

قالب تفریحی