عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آموزش

برگزاری نخستین دوره آموزش آتش نشان داوطلب در اسلامشهر

برگزاری نخستین دوره آموزش آتش نشان داوطلب در اسلامشهر

  برگزاری نخستین دوره آموزش آتش نشان داوطلب در اسلامشهر   قاسم محمدی مسئول امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ...

ادامه مطلب
عملكردشش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكردشش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملكرد شش ماهه نخست سال 1399 واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ابلاغ برنامه تمرین عملیاتی مشترک به صورت ماهانه و نظارت بر ...

ادامه مطلب
عملكرد سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملكرد سه ماهه دوم سال 1399 واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ابلاغ برنامه تمرین عملیاتی مشترک به صورت ماهانه و نظارت بر ...

ادامه مطلب
عملكرد سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملكرد سه ماهه بهار سال 1399 واحد آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ابلاغ برنامه تمرین عملیاتی مشترک به صورت ماهانه ...

ادامه مطلب
عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد سه ماهه زمستان سال 98 امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ابلاغ برنامه تمرین عملیاتی مشترک به صورت ماهانه و ...

ادامه مطلب
عملکرد امور آموزش و آمادگي عمليات در سه ماهه پاییز ۱۳۹۸

عملکرد امور آموزش و آمادگي عمليات در سه ماهه پاییز ۱۳۹۸

  عملکرد امور آموزش و آمادگي عمليات در سه ماهه پاییز 1398   آموزش مدارس ابتدایی و دبیرستان اسلامشهر 15 مورد آموزش پرسنل جدیدالورود سازمان ...

ادامه مطلب
عملكرد شش ماهه اول ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ارائه برنامه تمرین عملیاتی و آموزشی به صورت ماهانه به ایستگاه ...

ادامه مطلب
عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ارائه برنامه آموزشي ماهيانه ايستگاههاي هفتگانه آموزش هيئت هاي مذهبي جلسه ...

ادامه مطلب
عملکرد مرداد ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد مرداد ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد مرداد ماه 98 امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر   ارائه برنامه آموزش مردادماه به ایستگاههای هفتگانه سازمان پیگیری از روند ...

ادامه مطلب
برگزاری نخستین آزمون فنی – تخصصی فرماندهی عملیات

برگزاری نخستین آزمون فنی – تخصصی فرماندهی عملیات

برگزاری نخستین آزمون فنی – تخصصی فرماندهی عملیات   حسب تبیین اهداف معاونت عملیات توسط رئیس محترم سازمان جهت استمرار آموزشهای تخصصی با واکاوی کیفیت ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی