عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ تا ۲۵/۰۵/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ تا ۲۵/۰۵/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 19/۰۵/۹۸ تا 25/۰۵/۹۸     آمار حریق از  19/05/98 تا 25/05/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۲/۰۵/۹۸ تا ۱۸/۰۵/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۲/۰۵/۹۸ تا ۱۸/۰۵/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 12/05/98 تا 18/05/98    آمار حریق از  12/05/98 تا 18/05/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
عملکرد نموداری عملیات تیر ۹۸

عملکرد نموداری عملیات تیر ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات تیر 98  

ادامه مطلب
عملکرد نموداری عملیات خرداد ۹۸

عملکرد نموداری عملیات خرداد ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات خرداد 98  

ادامه مطلب
عملکرد نموداری عملیات اردیبهشت ۹۸

عملکرد نموداری عملیات اردیبهشت ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات اردیبهشت 98  

ادامه مطلب
عملکرد نموداری عملیات فروردین ۹۸

عملکرد نموداری عملیات فروردین ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات فروردین 98  

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵ تا ۹۸/۰۵/۱۱

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵ تا ۹۸/۰۵/۱۱

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ  98/05/05 تا 98/05/11   آمار حریق از  05/05/98 تا 11/05/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 ...

ادامه مطلب
عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

 عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار 1398   آمار حریق بهار 98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 50 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۹ تا ۹۸/۰۵/۰۴

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۹ تا ۹۸/۰۵/۰۴

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 98/04/29 تا 98/05/04     آمار حریق از  29/04/98 تا 04/05/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه ۹۸

آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه ۹۸

آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه 98   آمار حریق تیر98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 16 2 کسبی/تجاری 19 3 اداری/حرفه ای ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی