عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  21/10/98 تا 27/10/98   آمار حریق از  21/10/98  تا  27/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 14/10/98 تا 20/10/98   آمار حریق از  14/10/98  تا  20/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 2 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات آذر ۹۸

عملكرد نموداری عملیات آذر ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات آذر 98  

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 07/10/98 تا 13/10/98   آمار حریق از  07/10/98  تا  13/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 5 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۳۰/۰۹/۹۸ تا ۰۶/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 30/09/98 تا 06/10/98   آمار حریق از  30/09/98  تا  06/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 2 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 23/09/98  تا  29/09/98   آمار حریق از  23/09/98  تا  29/09/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 2 کسبی/تجاری 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 16/09/98 تا 22/09/98   آمار حریق از  16/09/98  تا  22/09/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 09/09/98 تا 15/09/98   آمار حریق از  09/09/98  تا  15/09/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 3 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۲/۰۹/۹۸ تا ۰۸/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۲/۰۹/۹۸ تا ۰۸/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 02/09/98 تا 08/09/98   آمار حریق از  02/09/98  تا  08/09/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 3 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات آبان ۹۸

عملكرد نموداری عملیات آبان ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات آبان 98  

ادامه مطلب
قالب تفریحی