عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۰۷/۰۴/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از 07/04/99 تا 13/04/99   آمار حریق از  07/04/99  تا  13/04/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۳۱/۰۳/۹۹ تا ۰۶/۰۴/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۳۱/۰۳/۹۹ تا ۰۶/۰۴/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از 31/03/99 تا 06/04/99   آمار حریق از 31/03/99  تا  06/04/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد نمواری عملیات بهار۹۹ سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد نمواری عملیات بهار۹۹ سازمان آتش نشانی اسلامشهر

  عملكرد نمواری عملیات بهار 99 سازمان آتش نشانی اسلامشهر  

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات خرداد ۹۹

عملكرد نموداری عملیات خرداد ۹۹

  عملكرد نموداری عملیات خرداد 99  

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۲۴/۰۳/۹۹ تا ۳۰/۰۳/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۲۴/۰۳/۹۹ تا ۳۰/۰۳/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از 24/03/99 تا 30/03/99   آمار حریق از 24/03/99  تا  30/03/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۱۷/۰۳/۹۹ تا ۲۳/۰۳/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از ۱۷/۰۳/۹۹ تا ۲۳/۰۳/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان نشانی از  17/03/99  تا  23/03/99   آمار حریق از 17/03/99  تا  23/03/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹

  آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از 10/03/99 تا 16/03/99    آمار حريق  از 10/03/99  تا 16/03/99 رديف نوع حريق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹

  آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از 03/03/99 تا 09/03/99    آمار حريق  از 03/03/99  تا 09/03/99 رديف نوع حريق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات اردیبهشت ۹۹

عملكرد نموداری عملیات اردیبهشت ۹۹

  عملكرد نموداری عملیات اردیبهشت 99  

ادامه مطلب
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۲۷/۰۲/۹۹ تا ۰۲/۰۳/۹۹

  آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از 27/02/99 تا 02/03/99    آمار حريق  از 27/02/99  تا 02/03/99 رديف نوع حريق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی