عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۷/۱۲/۹۸ تا ۲۳/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۷/۱۲/۹۸ تا ۲۳/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 17/12/98 تا 23/12/98   آمار حریق از  17/12/98  تا  23/12/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 1 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات دی ۹۸

عملكرد نموداری عملیات دی ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات دی 98    

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۰/۱۲/۹۸ تا ۱۶/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۰/۱۲/۹۸ تا ۱۶/۱۲/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 10/12/98 تا 16/12/98   آمار حریق از  10/12/98  تا  16/12/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۳/۱۲/۹۸ تا ۰۹/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۳/۱۲/۹۸ تا ۰۹/۱۲/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  03/12/98 تا 09/12/98   آمار حریق از 03/12/98 تا 09/12/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۶/۱۱/۹۸ تا ۰۲/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۶/۱۱/۹۸ تا ۰۲/۱۲/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 26/11/98 تا 02/12/98   آمار حریق از  26/11/98  تا  02/12/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 5 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۹/۱۱/۹۸ تا ۲۵/۱۱/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۹/۱۱/۹۸ تا ۲۵/۱۱/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 19/11/98 تا 25/11/98   آمار حریق از  19/11/98  تا  25/11/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 5 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۲/۱۱/۹۸ تا ۱۸/۱۱/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 12/11/98 تا 18/11/98   آمار حریق از  12/11/98  تا  18/11/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 3 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۵/۱۱/۹۸ تا ۱۱/۱۱/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۵/۱۱/۹۸ تا ۱۱/۱۱/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  05/11/98  تا  11/11/98   آمار حریق از  05/11/98  تا  11/11/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  21/10/98 تا 27/10/98   آمار حریق از  21/10/98  تا  27/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 14/10/98 تا 20/10/98   آمار حریق از  14/10/98  تا  20/10/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 2 2 ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی