عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۲/۰۶/۹۹ تا ۲۸/۰۶/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۲/۰۶/۹۹ تا ۲۸/۰۶/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 22/06/99 تا 28/06/99   آمار حریق از 22/06/99  تا 28/06/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۶/۹۹ تا ۲۱/۰۶/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۵/۰۶/۹۹ تا ۲۱/۰۶/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 15/06/99  تا 21/06/99   آمار حریق از 15/06/99  تا 21/06/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۸/۰۶/۹۹ تا ۱۴/۰۶/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۸/۰۶/۹۹ تا ۱۴/۰۶/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 08/06/99 تا 14/06/99   آمار حریق از  08/06/99  تا  14/06/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۱/۰۶/۹۹ تا ۰۷/۰۶/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۱/۰۶/۹۹ تا ۰۷/۰۶/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 01/06/99 تا 07/06/99   آمار حریق از  01/06/99  تا  07/06/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات مرداد ۹۹

عملكرد نموداری عملیات مرداد ۹۹

عملكرد نموداری عملیات مرداد 99  

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۵/۰۵/۹۹ تا ۳۱/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۵/۰۵/۹۹ تا ۳۱/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 25/05/99  تا  31/05/99   آمار حریق از  25/05/99  تا  31/05/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 18/05/99 تا 24/05/99   آمار حریق از 18/05/99 تا 24/05/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 4 2 کسبی/تجاری 4 3 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۱/۰۵/۹۹ تا ۱۷/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۱/۰۵/۹۹ تا ۱۷/۰۵/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 11/05/99 تا 17/05/99   آمار حریق از 11/05/99 تا 17/05/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 3 2 کسبی/تجاری 5 3 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۴/۰۵/۹۹ تا ۱۰/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۴/۰۵/۹۹ تا ۱۰/۰۵/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 04/05/99 تا 10/05/99   آمار حریق از 04/05/99 تا 10/05/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 2 کسبی/تجاری 6 3 اداری/حرفه ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات تیر ۹۹

عملكرد نموداری عملیات تیر ۹۹

  عملكرد نموداری عملیات تیر 99  

ادامه مطلب
قالب تفریحی