عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

گزارش عملکرد حوزه عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسلامشهر در شب چهارشنبه پایانی سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد حوزه عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسلامشهر در شب چهارشنبه پایانی سال ۱۳۹۹

  عملکرد حوزه عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسلامشهر در شب چهارشنبه پایانی سال ۱۳۹۹   در این شب طبق روال سنوات گذشته ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۶/۱۲/۹۹ تا ۲۲/۱۲/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۶/۱۲/۹۹ تا ۲۲/۱۲/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 16/12/99 تا 22/12/99   آمار حریق از 16/12/99 تا 22/12/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۹/۱۲/۹۹ تا ۱۵/۱۲/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۹/۱۲/۹۹ تا ۱۵/۱۲/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 09/12/99 تا 15/12/99   آمار حریق از 09/12/99 تا 15/12/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۲/۱۲/۹۹ تا ۰۸/۱۲/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۲/۱۲/۹۹ تا ۰۸/۱۲/۹۹

    آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 02/12/99 تا 08/12/99   آمار حریق از 02/12/99 تا 08/12/99 ردیف نوع حریق تعداد ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۵/۱۱/۹۹ تا ۰۱/۱۲/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۵/۱۱/۹۹ تا ۰۱/۱۲/۹۹

    آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 25/11/99 تا 01/12/99   آمار حریق از 25/11/99 تا 01/12/99 ردیف نوع حریق تعداد ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۱۱/۹۹ تا ۲۴/۱۱/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۱۱/۹۹ تا ۲۴/۱۱/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 18/11/99 تا 24/11/99   آمار حریق از 18/11/99 تا 24/11/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۱/۹۹ تا ۱۷/۱۱/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۱/۹۹ تا ۱۷/۱۱/۹۹

    آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 11/99 تا 17/11/99   آمار حریق از 11/99 تا 17/11/99 ردیف نوع حریق تعداد ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۴/۱۱/۹۹ تا ۱۰/۱۱/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۴/۱۱/۹۹ تا ۱۰/۱۱/۹۹

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 04/11/99 تا 10/11/99   آمار حریق از 04/11/99 تا 10/11/99 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۷/۱۰/۹۹ تا ۰۳/۱۱/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۷/۱۰/۹۹ تا ۰۳/۱۱/۹۹

    آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 27/10/99 تا 03/11/99   آمار حریق از 27/10/99 تا 03/11/99 ردیف نوع حریق تعداد ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۰/۱۰/۹۹ تا ۲۶/۱۰/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۲۰/۱۰/۹۹ تا ۲۶/۱۰/۹۹

    آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از 20/10/99 تا 26/10/99   آمار حریق از 20/10/99 تا 26/10/99 ردیف نوع حریق تعداد ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی