عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : آمار حریق و حوادث

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ معاونت عمليات سازمان آتش نشانی

عملكرد شش ماهه اول ۹۸ معاونت عمليات سازمان آتش نشانی

  عملكرد شش ماهه اول 98 معاونت عمليات سازمان آتش نشانی   آمار عملیات حریق شش ماهه اول 98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  13/07/98  تا  19/07/98   آمار حریق از  13/07/98  تا  19/07/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸

عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸

عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان 1398   آمار حریق تابستان 98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 42 2 کسبی/تجاری ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۶/۰۷/۹۸ تا  ۱۲/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۶/۰۷/۹۸ تا  ۱۲/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 06/07/98 تا  12/07/98   آمار حریق از  06/07/98  تا  07/12/ 98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۳۰/۰۶/۹۸ تا  ۰۵/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۳۰/۰۶/۹۸ تا  ۰۵/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 30/06/98 تا  05/07/98   آمار حریق از 06/30/ 98 تا  05/07/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 1 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات شهریور ۹۸

عملكرد نموداری عملیات شهریور ۹۸

عملكرد عملیات شهریور 98

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از 23/06/98 تا 29/06/98   آمار حریق از  23/06/98 تا 29/06/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 3 2 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸ تا ۲۲/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۱۶/۰۶/۹۸ تا ۲۲/۰۶/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 16/۰۶/۹۸ تا 22/۰۶/۹۸   آمار حریق از  16/06/98 تا 22/06/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸ تا ۱۵/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۰۹/۰۶/۹۸ تا ۱۵/۰۶/۹۸

  آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 09/06/۹۸ تا 15/06/۹۸     آمار حریق از  09/06/98 تا 15/06/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸ تا ۰۸/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۰۲/۰۶/۹۸ تا ۰۸/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ 02/06/۹۸ تا 08/06/۹۸    آمار حریق از  02/06/98  تا  08/06/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 1 ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی